میوه فروش و ترازوی دو کفه ای

میوه فروشی یک ترازوی دو کفه ای دارد. او میخواهد میوه های از یک کیلو تا 40 کیلو را با این ترازو وزن کند. او میخواهد اینکار را فقط با وزنه ها انجام دهید و مجاز به استفاده از میوه هایی که قبلا وزن کرده نیست. او حداقل به چند وزنه احتیاج دارد؟ (وزن هر وزنه را در جواب خود ذکر کنید)

برای اطلاعات بیشتر به دنبالک زیر رجوع کنید:

http://qa.blogsky.com/