بدون شرح

روزنامه کیهان:

در اثر سقوط پل یکی از بزرگراههای کالیفرنیا در شهر «مپنیاپولیس» آمریکا بر روی رودخانه «می سی سی پی» در ساعات ازدحام رفت و آمد دست کم 34 تن کشته و مفقود و 60 نفر در بیمارستان بستری شدند.

لینک مطلب:

http://www.kayhannews.ir/860513/15.htm#other1502