گل

چه زیباست هر از گاهی بدون هیچ مناسبتی به انکه دوستش داریم شاخه گلی تقدیم کنیم  فقط یه خاطر انکه دوستش داریم. امیر جان ممنونم

نرگس