آف لاین

خانمی آف لاین زیر رو برای من (و شاید برای خیلیهای دیگه) فرستادند:

به پسر بچه ها شیر سگ بدهید شاید وقتی که بزرگ شدند وفادار شوند.

در جواب باید بگم:

کوری خودتون رو به حساب تاریکی دنیا نگذارید.